สมัครงาน

องค์กรของเรา

โฮวามีความเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะทุกคน คือ ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ไปพบปะกับลูกค้า เราจึงพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และให้โอกาสในการเติบโตตามสายอาชีพที่ต้องการ และเราอยากให้โอกาสกับคุณได้มาร่วมงานกับองค์กรของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

ที่โฮวา พนักงานของเราคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด เรารับสมัครพนักงานที่มีความสามารถสูง มีความกระตือรือร้น โดยเราได้สร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคน ได้รู้ถึงคุณค่าในตัวเอง และให้โอกาสเติบโตในสายงานอย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งที่รับสมัคร